bàn hút bể bơi 30 -33% ₫8,306.30 84 (High)
bàn hút đáy hồ bơi 90 -76% ₫5,674.97 91 (High)
bàn hút hồ bơi 70 +75% ₫4,831.76 100 (High)
máy hút cặn bể bơi 50 +25% ₫4,072.40 88 (High)
bàn hút vệ sinh bể bơi 40 -40% n/a ? 46 (Medium)
máy hút đáy bể bơi 40 -60% ₫6,679.84 77 (High)
bàn hút hồ bơi 8 bánh xe 30 -50% ₫4,297.52 86 (High)
bàn hút vệ sinh hồ bơi 30 -25% ₫18,400.62 97 (High)
giá bàn hút vệ sinh bể bơi 30 0% ₫29,400.13 89 (High)
bàn hút đáy bể bơi 20 -50% ₫9,073.89 57 (Medium)
bàn hút bể bơi 12 bánh 20 -67% ₫6,663.96 95 (High)
hút cặn bể bơi 20 -67% ₫1,454.34 100 (High)
giá bàn hút hồ bơi 10 -100% n/a ? n/a ?

0916215057