vợt vớt rác hồ bơi 50 0% ₫7,114.00 100 (High)
vợt rác hồ bơi 40 +33% ₫3,841.53 100 (High)
vợt rác bể bơi 20 0% ₫3,262.40 70 (Medium)
vợt vớt rác bể bơi 20 +50% ₫12,856.25 98 (High)

0916215057